Skip to main content

Kjøpsbetingelser

1. Avtalen

Denne avtale er basert på at avtalen gjelder et salg av et produkt hvor verdien av produktene overstiger verdien av evt. installasjonsarbeider o.l., og på at salget skjer til forbruker. Dette innebærer at forbrukerkjøpslovens regler kommer til anvendelse på forholdet mellom Selger og Kjøper, i tillegg til bestemmelsene i denne avtale.

Hvis forholdet ikke anses som forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven, gjelder kjøpslovens alminnelige regler med tillegg av evt. særlige avtalevilkår for næringskjøp istedenfor forbruker kjøpsloven og de nærværende vilkår.

2. Risikoens overgang

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som produktet måtte bli påført eller utsatt for, og Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Selger. Unnlater Kjøper å overta produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved produktet selv.

3. Produktets egenskaper

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtale og passe for de formål som produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtale, er Selger ikke kjent med at produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

Råd og veiledning på denne nettsiden er av generell art og tar følgelig ikke hensyn til alle spesifikke forhold ved Kjøpers behov. Selger er ikke ansvarlig for prosjektering og produktvalg Kjøper tar ved bestilling på nett. Feil valg av størrelse, effekt og andre egenskaper i forhold til faktisk behov på installasjonsadresse gir ikke grunnlag for heving, reklamasjon eller avbestilling. Det anbefales å avtale en befaring i forkant av kjøp, dersom Kjøper er usikker på hvilket produkt som løser et spesifikt behov.

4. Avbestilling / angrerett

Ved forbrukerkjøp på nett gjelder Angrerettloven som gir rett til å angre kjøpet senest 14 dager fra leveranse. Dersom Kjøper ikke har mottatt angrerettskjema ved leveranse vil ikke fristen begynne å løpe før slikt skjema er mottatt, i alle tilfeller kan ikke fristen forlenges med mer enn 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger i tilnærmet samme mengde og stand som Kjøper mottok den. Dersom Kjøper bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selger trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. I de tilfeller der produktene er montert og igangsatt hos Kjøper er en slik verdireduksjon minimum 40% av kjøpspris.

5. Kontraktsbrudd fra Selgers side

Dersom produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved produktet. Selger har rett til å avverge krav om prisavslag og heving ved å tilby retting eller omlevering etter nærmere bestemmelser om dette i forbrukerkjøpsloven.

Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar.

Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet.

Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

6. Kontraktsbrudd fra Kjøpers side

Selger har salgspant i de leverte produktene frem til fult oppgjør i henhold til avtale har funnet sted.

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse og/eller erstatning, eller heving og/eller erstatning, etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper.

Dersom Kjøper er gitt kreditt kan Selger ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen kreve produktet tilbakeført og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i kredittkjøpsloven.

Dersom Kjøper ikke overholder omsorgs- eller evt. forsikringsplikt eller forsøker å foreta videresalg av produkt som er beheftet med salgspant forfaller hele kjøpesummen omgående til betaling.

7. Reklamasjon – reklamasjonsperiode

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Selger melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg.

Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for slike produkter/deler.

8. Vedlikehold / Service

Alle varmepumper trenger vedlikehold, service og tilsyn for å opprettholde funksjon, ytelse og antatt levetid. For anbefalt vedlikehold og serviceprogram henvises det til produktets produsent. På generelt grunnlag, og der produsenten ikke angir annet, anbefales det å få utført service hvert andre år. I tillegg må Kjøper selv rense filtre i henhold til produktets manual etter behov.

Manglende vedlikehold kan medføre en begrensning eller frafall av reklamasjonsrett for skader, feil eller mangler som ville blitt oppdaget, avverget eller begrenset av å følge anvist vedlikehold.

9. Geografiske begrensninger

Selger er en faghandel og er avhengig av å ha personell i en akseptabel avstand fra installasjonsadresse for å kunne tilby våre tjenester. Selger tilstreber å informere Kjøper i forkant av bestilling i nettbutikken dersom den aktuelle installasjonsadressen er utenfor vårt dekningsområde. I tilfeller der en bestilling utenfor vårt dekningsområde allikevel har gått igjennom i nettbutikken, forbeholder Selger seg retten til å avvise/heve slike ordre uten andre forpliktelser enn å refundere kjøpesummen til Kjøper snarest og senest innen 14 dager.

10. Tvist og verneting

Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter etter denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter med 2 – to – ukers varsel å delta i forhandlinger hos Selger, såfremt dette er forlangt av en av partene.

Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger, skal den avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Selgers registrerte forretningssted som verneting.